Statut


STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM TRANSPORTU
WERSJA ŹRÓDŁOWA

Wiążący jest tekst zawarty w pliku PDF


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszeniu nadaje się nazwę Stowarzyszenie Polskie Forum Transportu, w dalszej części statutu zwanym Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest organizacją zawodową, zrzeszającą osoby fizyczne oraz podmioty prawne związane wyłącznie z branżą transportu drogowego.
 2. Stowarzyszenie zawiązuje się w celu wspierania i pomocy w działalności oraz organizacji pracy przedsiębiorstw transportu drogowego, upowszechniania idei uczciwej konkurencji, podejmowania działań w zakresie promocji ochrony środowiska przed szkodliwym wpływem transportu drogowego, przyczyniania się do wzrostu konkurencyjności transportu drogowego, realizowania działalności związanej z propagowaniem wiedzy o transporcie, wspierania działań na rzecz budowy dróg oraz pozostałej infrastruktury dla transportu drogowego, a także wspierania przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji podejmujących takie działania.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin, ul. Heyki 2, 70-631 Szczecin.
 4. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieoznaczony.
 6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną oraz działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 7. Stowarzyszenie ma prawo prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w statucie.
 8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, może łączyć się w związki stowarzyszeń i zrzeszać osoby prawne.
 9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, niewykluczając możliwości zatrudniania swoich członków oraz innych osób w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Rozdział II

Cele i środki działania

10.  Celami Stowarzyszenia są:

 1. pomoc przy organizacji działalności i organizacji pracy w przedsiębiorstwach transportu drogowego,
 2. zapobieganie przejawom nieuczciwej konkurencji w środowisku przedsiębiorstw transportu drogowego na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności transportowej,
 4. propagowanie wiedzy z zakresu przepisów regulujących zagadnienia związane z transportem drogowym,
 5. promocja i popieranie działań organów państwa zmierzających do poprawy warunków wykonywania transportu drogowego,
 6. podejmowania działań w zakresie promocji ochrony środowiska przed szkodliwym wpływem transportu drogowego,
 7. wspierania działań na rzecz budowy dróg oraz pozostałej infrastruktury dla transportu drogowego
 8. ochrona oczywistych, zgodnych z prawem interesów członków Stowarzyszenia,
 9. współpraca z przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi oraz organizacjami w celu realizacji słusznych interesów przedsiębiorstw transportu drogowego,
 10. organizacja szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników w celu propagowania wzrostu świadomości prawnej,
 11. współpraca z organami administracji publicznej i innymi podmiotami, występowanie przed nimi w imieniu Stowarzyszenia i jego członków w celu wypełniania celów o których mowa w pkt a-h,
 12. dystrybucja publikacji książkowych, na temat kwestii określonych w pkt 10 lit. a-k.

11.  Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
 2. utworzenie ośrodka informacji i doradztwa w swojej siedzibie,
 3. działalność wydawniczą,
 4. współpracę z osobami, przedsiębiorstwami, organizacjami oraz instytucjami państwowymi,
 5. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, organów administracji publicznej oraz sądów w sprawach dotyczących pośrednio bądź bezpośrednio z działalnością transportu drogowego,
 6. inne działania realizujące cele statutowe.

12a. Stowarzyszenie wykonuje swoje działania:

a. nieodpłatnie dla swoich członków

i. w zakresie o którym mowa w pkt 11 lit. a-h, i, k;

ii. w zakresie o którym mowa w pkt 11 lit. j z zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych kosztami organizacji mogą zostać ustalone odrębne zasady uiszczania opłat wg Uchwały Zarządu,

iii. w zakresie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków

b. odpłatnie dla swoich członków

i. w zakresie określonym w pkt 11 lit. j, wg. pkt 12a pkt. a ppkt. ii,

ii. w zakresie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

c. odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

i. w zakresie o którym mowa w pkt. 11 lit. l

ii. w zakresie o którym mowa w pkt. 11 lit. a, j dla osób fizycznych i podmiotów nie będących członkami Stowarzyszenia.


Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia.

Nabycie członkowstwa. Prawa i obowiązki.

12.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

13.  Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

14.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie, a także cudzoziemiec mający lub niemający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, związany z transportem drogowym pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia, który:

 1. złoży deklarację członkowską,
 2. przedstawi pozytywną opinię 2 członków Stowarzyszenia,
 3. uzasadni swój związek z branżą transportu drogowego,
 4. uiści opłatę inicjacyjną w wysokości 350 zł na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

15.  Status członka zwyczajnego uzyskuje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia po uprzednim łącznym spełnieniu warunków wskazanych w pkt 15 .

16.  Warunki wskazane w pkt 15 nie dotyczą tych członków Stowarzyszenia, którzy są jego założycielami.

17.  Status członka wspierającego może uzyskać na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji.

18.  Status członka honorowego może uzyskać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój branży transportowej bądź Stowarzyszenia.

19.  Członkowie honorowi ustanawiani są przez Zarząd na wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

20.  Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
 2. korzystania z dorobku intelektualnego, wydawniczego i innych osiągnięć oraz form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

21.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia oraz czynnego popierania i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek oraz pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.

22.  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

23.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się ze złożonej deklaracji oraz zadeklarowanych świadczeń, wspierać działania podejmowane przez Stowarzyszenie, przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

24.  Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

25.  Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, z tym zastrzeżeniem, że członkowstwo nie zwiększa, ani nie zmniejsza uprawnień pracowniczych regulowanych przepisami prawa pracy. Prawa i obowiązki pracownika i członka Stowarzyszenia nie są wspólne i podlegają odrębnym reżimom prawnym.


Podrozdział III.I.

Sankcje za naruszenie obowiązków członkowskich.

Utrata członkostwa.

26.  Do sankcji za naruszenie obowiązków członkowskich przez członka zwyczajnego należą upomnienie oraz utrata członkostwa.

27.  Pisemnego upomnienia udziela Członkowi Stowarzyszenia Zarząd, w przypadku:

 1. udowodnionego bezspornego stwierdzenia podjętych działań mogących godzić w rangę i powagę Stowarzyszenia,
 2. udowodnionego bezspornego stwierdzenia rozpowszechniania informacji niezgodnych z prawdą odnośnie celu i zasad działania Stowarzyszenia,
 3. nieopłacenia składek za okres 2 miesięcy; upomnienia nie udziela się, jeżeli uiszczono w ciągu 7 dni zaległą składkę po monicie telefonicznym bądź wysłanym faksem.

28.  Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania przepisów statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
 • na pisemny wniosek co najmniej 50% członków Stowarzyszenia z ww. powodów,
 • z powodu niepłacenia składek za okres 3 miesięcy,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 1. śmierci członka bądź utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
 2. stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji przez członka Stowarzyszenia – na wniosek ze szczegółowym uzasadnieniem co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,
 3. z powodu działalności wpływającej niekorzystnie na działania Stowarzyszenia lub szkodzące jego wizerunkowi – na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,
 4. 3-krotnego upomnienia na piśmie przez Zarząd.

29.  Decyzję w sprawie upomnienia bądź pozbawienia członkowstwa podejmuje Zarząd w drodze uchwały po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanych.

30.  Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, wniesione w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Postanowienia ogólne

31.  Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,

32.  Ponadto Zarząd lub Walne Zebranie Członków może ustanowić Radę Doradczą. Wówczas organ ustanawiający opracowuje regulamin Rady Doradczej, który przyjmuje się uchwałą.

33.  Kadencje:

1.   Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. W sytuacji, gdy w wyniku głosowania przeprowadzonego w myśl ust. 1 nie zostanie wybrany dany organ, dopuszcza się przeprowadzenie ponownego głosowania bez zachowania rygoru obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Wyboru władz dokonuje się w okresie od dwóch miesięcy do dwóch tygodni przed upływem kadencji.

4.   Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 następujące po sobie kadencje.

5. Odwoływanie członków władz wybieralnych Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

34.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

35.  W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


Podrozdział IV.I.

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a.  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b.  z  głosem doradczym – członkowie wspierający,  honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 3. Zarząd zawiadamia wszystkich członków o terminie i miejscu spotkania najpóźniej na 14 dni przed terminem zebrania.

3. Zaproszenia na Walne Zebranie Członków sporządza się w formie pisemnej i wysyła pocztą tradycyjną, e-mailową lub w postaci wiadomości tekstowej na telefon komórkowy podane przez członków Stowarzyszenia.

39.  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zwoływane jest przez Zarząd:

– na wniosek co najmniej 1 członka Zarządu lub

– na wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej lub

– pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

40.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

41.  1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a.    określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b.    uchwalanie zmian statutu,

c.    wybór i odwoływanie organów Stowarzyszenia,

d.   rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e.    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f.    uchwalanie budżetu,

g.   uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,

i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

j. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

k.  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

 

2. Walne Zebranie Członków może ustanowić prokurenta lub upoważnić Zarząd do ustanowienia prokurenta.


Podrozdział IV.II.

Zarząd.

Zasady reprezentacji Stowarzyszenia.

42.  Zarząd składa się z prezesa oraz zastępcy prezesa.

43.  1. Zarząd jest powołany celem kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz uchwałami Zarządu, a także do reprezentowania
Stowarzyszenia na zewnątrz.

 1. Prawo do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wykonuje Zarząd przez:

a)         łączne działanie prezesa oraz zastępcy prezesa Zarządu, lub

b)        łączne działanie prezesa lub zastępcy prezesa z prokurentem.

44.  Zarząd ma prawo zaciągania zobowiązań majątkowych w kwocie do 5.000 złotych bez każdorazowej konieczności uzyskiwania akceptacji Walnego Zebrania Członków. Każde zobowiązanie przekraczające tę kwotę powinno uzyskać akceptację Walnego Zebrania Członków w drodze uchwały.

45.  Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb Stowarzyszenia, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

46.   1. Do kompetencji Zarządu należy:

a.    realizacja celów Stowarzyszenia,

b.    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c.    sporządzanie planów pracy i projektu budżetu,

d.   sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e.    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f.    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g.    zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h.    przyjmowanie kandydatów w poczet członków Stowarzyszenia, przyjmowanie pisemnej rezygnacji z członkowstwa, upominanie członków, pozbawianie członkowstwa, stwierdzanie utraty członkowstwa.

2. Zarząd może powołać Radę Doradczą.

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.


Podrozdział IV.III.

Komisja Rewizyjna

 

47.  Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

48.  Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności Zarządu co najmniej raz w roku.

49.  Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków – przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.

50.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.    kontrolowanie działalności Zarządu,

b.    składanie  sprawozdania z  kontroli  Walnemu  Zebraniu Członków,

c.    prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d.    wnioskowanie o absolutorium dla Zarządu,

e.    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.


Rozdział V

Majątek i Fundusze

51.  Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z darowizn, spadków, zapisów,
 3. z dochodów z nieruchomości   i   ruchomości   będących   własnością Stowarzyszenia  lub co do których Stowarzyszenie posiada prawo użytkowania oraz z pozostałego majątku Stowarzyszenia;
 4. z dotacji i ofiarności publicznej,
 5. z pracy społecznej członków,
 6. z dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

 

52.  Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

53.  Środki pieniężne są przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

54.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

55.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd do kwoty wskazanej w pkt 44. Każda decyzja Zarządu powyżej tej kwoty wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.

56.  Zarząd zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Wzór logo Stowarzyszenia, które używane jest do celów promocji, reprezentacji, informacji, identyfikacji, zawiera załącznik nr 1 do Statutu.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Partner Główny

Sprawdź pozostałe wpisy