W dniu 31 marca 2024 upływa termin realizacji kolejnego obowiązku sprawozdawczego dla przewoźników drogowych. Zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz 2201) posiadacz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca jest zobowiązany składać corocznie organowi, który wydał zezwolenie, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
  • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia – zatem podać należy całkowitą liczbę kierowców będących w dyspozycji przewoźnika na dzień 31 grudnia 2023. Jeżeli przedsiębiorca także prowadzi pojazdy w swojej firmie, również musi być uwzględniony w podanej liczbie. Kierowcy na urlopie bezpłatnym również muszą być uwzględnieni w oświadczeniu.
  • informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji – należy obliczyć liczbę zatrudnionych kierowców w każdym miesiącu (niezależnie od długości zatrudnienia), następnie zsumować każdy miesiąc a wynik podzielić na 12. Wówczas otrzymujemy średnią arytmetyczną ilości kierowców za 2023 roku.
Istnieją dwa kanały dostarczenia stosownych oświadczeń. Jeżeli przewoźnik otrzymał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego z GITD, wówczas sprawozdanie składa się poprzez dedykowany formularz elektroniczny za pomocą platformy ePUAP. Stosowny wniosek znajduje się pod adresem (uwaga! Przed kliknięciem w link najpierw zaloguj się na obywatel.gov.pl):
https://epuap.gov.pl/…/oswiadczenie-przedsiebiorcy-o…
Jeżeli zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zostało wydane przez starostę, wówczas do urzędu należy wysłać poniższe oświadczenie, wypełnione i podpisane przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną.
https://csk.pl/files/Oswiadczenie_przewoznika.pdf