Członkostwo w SPFT


Deklaracja dla osób ubiegających się o członkostwo w Stowarzyszeniu
„Polskie Forum Transportu”


Deklaracja członkowska (wersja PDF)


Deklaracja członkowska (wersja Word 2007)


Genezą założenia Stowarzyszenia była organizacja instytucji, która będzie wspierać Przewoźników w dzisiejszych trudnych, „kryzysowych” czasach. Przede wszystkim Stowarzyszenie ma na celu pomoc w codziennych trudach związanych z prowadzoną działalnością transportową, jednak nie mniejszym zadaniem jest taka organizacja sieci partnerów i usług, aby realnie obniżyć koszty prowadzonej działalności. Przede wszystkim Zarząd zmierza do takiej organizacji funkcjonowania Stowarzyszenia, by członkowie:

  1. Mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych w siedzibie Stowarzyszenia,
  2. Mogli wysłać swoich kierowców po poradę w razie problemów z organizacją pracy,
  3. Mogli pozostawić nam dokumenty w celu organizacji procedur w ramach uzyskania licencji bądź innych uprawnień,
  4. Mogli bezpłatnie korzystać z cyklicznie organizowanych konferencji,
  5. Mogli bezpłatnie otrzymywać materiały informacyjne i szkoleniowe,
  6. Mogli uzyskać niezbędną pomoc w razie ważnych problemów z instytucjami kontrolnymi,
  7. Mieli skuteczny wpływ na polskie ustawodawstwo.

Aby uczestniczyć w pracach stowarzyszenia, posiadać prawa jak i obowiązki członka Stowarzyszenia, należy spełnić kilka warunków, o czy mowa w poniższym fragmencie naszego Statutu.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Stowarzyszenie może posiadać członków zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie, a także cudzoziemiec mający lub niemający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, związany z transportem drogowym pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia, który:
a. złoży deklarację członkowską,
b. przedstawi pozytywną opinię 2 członków Stowarzyszenia,
c. uzasadni swój związek z branżą transportu drogowego,
d. uiści opłatę inicjacyjną w wysokości 350 zł na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

Status członka zwyczajnego uzyskuje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia po uprzednim łącznym spełnieniu powyższych warunków. Warunki  te jednak nie dotyczą tych członków Stowarzyszenia, którzy są jego założycielami. Status członka wspierającego może uzyskać na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji. Status członka honorowego może uzyskać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój branży transportowej bądź Stowarzyszenia. Członkowie honorowi ustanawiani są przez Zarząd na wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku intelektualnego, wydawniczego i innych osiągnięć oraz form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia oraz czynnego popierania i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek oraz pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się ze złożonej deklaracji oraz zadeklarowanych świadczeń, wspierać działania podejmowane przez Stowarzyszenie, przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Partner Główny

Sprawdź pozostałe wpisy