Jednym z celów działa SPFT jest pomoc Członkom w uzyskiwaniu jednoznacznych interpretacji problemowych norm prawa krajowego i międzynarodowego. Ponieważ niektóre przepisy prawa nie są jednoznaczne i oczywiste, w poszczególnych sytuacjach konieczne jest uzyskanie opinii na temat tych norm ze strony właściwego organu administracji publicznej. Uzyskanie oficjalnej interpretacji pozwala nie tylko na właściwe zorganizowanie działalności transportowej, ale chroni wielokrotnie przed wysokimi karami pieniężnymi. Wnioski do urzędów będą kierowane na wniosek Zarządu lub Członków. W razie konieczności uzyskania konkretnej interpretacji, Członkowie proszeni są o wysyłanie informacji wraz ze szczegółowym opisem stanu faktycznego na adres.

Gotowy wniosek o interpretację jest sporządzany przez biuro SPFT. Zarząd podejmuje decyzję o złożeniu zapytania o interpretację w przypadku, gdy złożoność problemu oraz zapisy prawne faktycznie uzasadniają takie działanie. W przypadku, gdy eksperci Stowarzyszenia są w stanie udzielić odpowiednich wskazówek i informacji Członkowi SPFT bez konieczności wysyłania wniosku o interpretację do urzędu, Członek SPFT otrzymuje taka informację na piśmie.

 

Lp. Wniosek
Opis działania SPFT Adresat – organ Odpowiedź
1 18/08/2012 Legalność działań ITD – ważenie pojazdów GUM Warszawa 30/08/2012
2 10/12/2012 Brak reakcji na postulaty przewoźników z konferencji z dnia 8/11/2012 GDDKiA 01/02/2013
3 22/11/2012 Wniosek o interpretację zasad wydawania druków A1 ZUS
4 30/01/2013 Skarga do RPO na działalność GITD w zakresie nakładania kar za Viatoll RPO 04/06/2013
5 21/03/2013 Zapytanie do GITD w sprawie przepisów dotyczących terminowego odczytu karty GITD
6 21/03/2013 Zapytanie do GITD w sprawie legalności używania wag SAW10C GITD
7 21/03/2013 Wniosek o dokonanie kontroli GITD w zakresie gromadzenia danych osobowych GIODO
8 08/11/2013 Skarga do NIK w związku z brakiem tłumaczenia umowy AETR NIK
9 08/11/2013 Wniosek do MSZ o wszczęcie procedur dot. tłumaczenia Umowy AETR MSZ
10 08/11/2013 Wniosek do MTBiGM o wszczęcie procedur dot. tłumaczenia Umowy AETR MTBIGM