Nowa ustawa o ochronie przed infekcjami (IfSG), która ma powstrzymać pandemię Covid-19, weszła w życie w Niemczech 24 listopada 2021 r. Nowe przepisy tzw. 3G opublikowano z krótkim wyprzedzeniem (bez typowego vacatio legis), w związku z czym nie do końca wiadomo, czy nowe regulacje faktycznie mają zastosowanie do pracowników spoza danego przedsiębiorstwa, zwłaszcza kierowców pojazdów ciężarowych. Zgodnie z brzmieniem § 28b IfSG można przyjąć, że obowiązki kontrolne i/lub weryfikacyjne ograniczają się jedynie do relacji między pracodawcą a pracownikiem, oraz że kompetencje kontrolne przedsiębiorstwa nie dotyczą działań zewnętrznych (kontakt z kierowcami jest zwykle krótkotrwały i ogranicza się wyłącznie do załadunku / rozładunku; ponadto zwykle zapewnia się możliwość skorzystania ze środków ochronnych typu maski, płyny przeciwwirusowe itp.).

Co to jest zasada 3G? 3G oznacza „zaszczepiony, ozdrowieniec lub przetestowany” (geimpft, genesen oder getestet).

Odnośnie kwestii, w jaki sposób definicje „miejsca pracy” i „pracownika” w rozumieniu art. 28b ust. 1 nowej wersji ustawy o ochronie przed infekcjami (IfSG) obowiązującej od 24 listopada 2021 r. powinny być interpretowane, zgodnie z komunikatem DSLV (Federalne Stowarzyszenie Spedycji i Logistyki), Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) oraz Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) z dnia 25 listopada 2021 r. uzgodniły wspólną interpretację, która w ogólnym ujęciu prowadzi do zwolnienia w realizacji obowiązku stosowania procedury 3G dla procesów załadunku i rozładunku. Pojazdy lub środki transportu nie są zatem uważane automatycznie za miejsca pracy w rozumieniu § 28b (1) IfSG. Jednakże co do zasady kierowcy zawodowi muszą spełnić wymóg 3G przy kontakcie z innymi pracownikami w miejscu rozładunku/załadunku. Inaczej ujmując kierowcy są zwolnieni z przestrzegania zasady 3G jeżeli na terenie obiektu (załadowcy/rozładowcy) można wykluczyć kontakt fizyczny z osobami trzecimi. Dzieje się tak, gdy w miejscu załadunku / rozładunku nie ma innych osób lub taki kontakt można wykluczyć poprzez odpowiednie plany higieny w miejscach pracy.

Niezależnie od obecnej interpretacji stanu prawnego, podmioty zaangażowane w łańcuchy dostaw w Niemczech muszą mieć świadomość, że wiele niemieckich (ze względu na własne bezpieczeństwo zdrowotne) firm bezwzględnie przestrzega regulacji 3G także w stosunku do kierowców międzynarodowych, co oznacza, że ​​wielu przewoźników korzystających z kierowców niespełniających warunku 3G może nie mieć możliwości dokonania zaplanowanego rozładunku / załadunku.

Na marginesie należy także zwrócić uwagę na fakt, iż nie wszystkie szczepionki dostępne w Europie zostały zatwierdzone przez UE.  W szczególności wielu kierowców zza naszej wschodniej granicy (Rosja, Ukraina, Białoruś) jest zaszczepiona szczepionką Sputnik, która nie jest zatwierdzona w UE, zatem pomimo szczepienia nadal warunek 3G nie będzie spełniony. Ponadto z uwagi na wejście przepisów praktycznie z dnia na dzień wiele regionów w Niemczech nie ma własnej stacji testowania; w takim przypadku kierowca przed rozładunkiem / załadunkiem może być zobowiązany do wykonania dodatkowej trasy do i z punktu testowania (czasem kilkadziesiąt kilometrów).

Z pewnością ścisłe stosowanie zasady 3G dla wszystkich kierowców ciężarówek będzie w tej chwili prawie niewykonalne. Zamiast tego kierowcy samochodów ciężarowych spoza firmy powinni mieć możliwość podjeżdżania do punktów załadunku i rozładunku z zachowaniem dotychczasowych zasad higieny i środków ochronnych (np. noszenie maski, zachowanie bezpiecznej odległości, przebywanie w kabinie kierowcy podczas załadunku i rozładunku lub nie wchodzenia na zamknięte sale operacyjne). Co istotne, oprócz ogólnych zaleceń i obowiązków każda niemiecka firma ma prawo wdrożyć bardziej restrykcyjne zasady, niż ogólnie obowiązujące. Dlatego, pomimo szerokich i uzasadnionych wątpliwości co do stosowania zasady 3G do kierowców zawodowych, większość załadowców / rozładowców w Niemczech takie zasady stosuje i każdy z kierowców powinien być na to zawczasu przygotowany, poprzez posiadanie certyfikatu szczepienia, wyzdrowienia bądź ważnego testu (nie starszego niż 72 godziny od pobrania próbki).