W dniu 24 stycznia 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2018 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 1742 z 2016 roku). Rozporządzenie zawiera szereg warunków dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, w tym sposób oznakowania pojazdów. Najważniejsze warunki wynikające z rozporządzenia:

  • nie obejmuje ono odpadów stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
  • różne rodzaje odpadów nie mogą się mieszać w trakcie transportu,
  • transport odpadów w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środek transportu, poprzez np. wyciek, wysypywanie lub pylenie,
  • odpady w pojemnikach lub workach mają być zabezpieczone przed przemieszczeniem lub przewracaniem,
  • podczas transportu należy posiadać jeden z dokumentów: karta przekazania odpadów, faktura sprzedaży odpadów, podstawowa charakterystyka odpadów, dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów itp.

Ponadto środek transportu przewożący odpady ma być oznaczony tablicą koloru białego o wymiarach 40x30cm na której umieszczony jest napis koloru czarnego „odpady” . Jeśli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu umieszczenie tablicy jest niemożliwe, można stosować tablice o zmniejszonej wielkości 30×12 cm. Jeśli wykonywany jest transport transgraniczny, dopuszcza się zastąpienie powyższych tablic tablicą tej samej wielkości z literą „A”.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, gdy ilość odpadów innych niż niebezpieczne w środku transportu jest mniejsza niż 100 kg.