W dniu 17 marca 2023 SPFT złożyło do Ministra Infrastruktury skargę na działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawa dotyczy nierównego traktowania podmiotów krajowych i zagranicznych w dostępnie do zezwoleń na wykonywanie przewozów nienormatywnych i ustalaniu procedur dyskryminacyjnych, co narusza zasady określone w art. 4 ust. 3 dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. W przypadku otrzymania negatywnej odpowiedzi z MI będziemy składać petycję do Komisji Europejskiej w trybie art.  227 TFUE w związku z naruszaniem przez polski organ administracji prawa wspólnotowego.

TREŚC SKARGI