W dniu 31 marca 2023 upływa kolejny obowiązek sprawozdawczy dla przewoźników drogowych. Zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz 2201) posiadacz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca jest zobowiązany składać corocznie organowi, który wydał zezwolenie,  w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

  • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia – zatem podać należy całkowitą liczbę kierowców będących w dyspozycji przewoźnika na dzień 31 grudnia 2022. Jeżeli przedsiębiorca także prowadzi pojazdy w swojej firmie, również musi być uwzględniony w podanej liczbie. Kierowcy na urlopie bezpłatnym również muszą być uwzględnieni w oświadczeniu.
  • informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji – należy obliczyć liczbę zatrudnionych kierowców w każdym miesiącu (niezależnie od długości zatrudnienia), następnie zsumować każdy miesiąc a wynik podzielić na 12. Wówczas otrzymujemy średnią arytmetyczną ilości kierowców za 2022 roku.

 Istnieją dwa kanały dostarczenia stosownych oświadczeń. Jeżeli przewoźnik otrzymał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego z GITD, wówczas sprawozdanie składa się poprzez dedykowany formularz elektroniczny za pomocą platformy ePUAP. Stosowny wniosek znajduje się pod adresem (uwaga! Przed kliknięciem w link najpierw zaloguj się na obywatel.gov.pl):

 https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/oswiadczenie-przedsiebiorcy-o-liczbie-osob-zatrudnionych-w-przedsiebiorstwie-kreptd-

Jeżeli zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zostało wydane w trybie standardowym przez starostę, wówczas do urzędu należy wysłać poniższe oświadczenie, wypełnione i podpisane przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną.

W treści ustawy o transporcie drogowym nie wskazano jednoznacznie sankcji za niespełnienie wymogu złożenia powyższego oświadczenia. Uwzględniając jednak pomysłowość polskich organów kontrolnych należy się spodziewać, że niezłożenie oświadczenia będzie „podciągnięte” pod którąś z sankcji wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o transporcie drogowym (najprawdopodobniej lp. 1.5 załącznika – kara 800 zł).

OŚWIADCZENIE INTERAKTYWNE DO WYDRUKU