W dniu 26 kwietnia 2023 roku weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca szereg zmian w zakresie m.in. treści umów o pracę, zasad rozwiązywania umów terminowych, finansowania szkoleń pracowniczych czy nowych trybów uzyskiwania czasu wolnego od pracy ze względu na sytuację rodzinną.

W celu dostosowania dokumentacji pracowniczej do nowych wymogów przygotowaliśmy dla Państwa dwa istotne dokumenty:

  1. UMOWA O ZAKAZIIE KONKURENCJI – nowelizacja Kp wprowadziła ogólną dopuszczalność pracy u wielu pracodawców. Ta okoliczność może istotnie zaburzyć funkcjonowanie pracodawcy głównego oraz mieć znaczący wpływ na zwiększony poziom zmęczenia pracownika. Ponieważ ograniczenie ilości pracodawców nie może nastąpić w drodze postanowień zawartych w treści umowy o pracę, ustawodawca zezwala na stosowanie umów o zakazie konkurencji na zasadach określonych w art. 101(1) 1 Kp, czyli na podstawie odrębnej umowy. Umowa taka musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Wzór umowy dostępny po zalogowaniu wyłącznie dla Członków SPFT.
  2. UMOWA O SZKOLENIE – aktualizacja 05.2023 – SZKOLENIA OKRESOWE NIE MUSZĄ BYĆ FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ –  zgodnie z treścią szkolenia pracownicze są płatne przez pracodawcę. Zgodnie bowiem z nowym art. 94 (13) jeżeli obowiązek pracodawcy przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego, lub z regulaminu, lub przepisów prawa, lub umowy o pracę oraz w przypadku szkoleń odbywanych przez pracownika na podstawie polecenia przełożonego, szkolenia takie odbywają się na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika wlicza się do czasu pracy. Dodatkowe koszty szkoleń po stronie przewoźnika są znaczne, nawet jeżeli obejmują wyłącznie sam koszt szkolenia i wynagrodzenie za czas szkolenia. Z tego powodu pracodawcy obawiają się, iż pracownik po szkoleniu sfinansowanym przez pracodawcę rozwiąże stosunek pracy. Aby uniknąć podobnych sytuacji Kp dopuszcza możliwość zawarcia z pracownikiem umowy szkoleniowej, zobowiązującej pracownika do przepracowania przez określony w umowie czas po ukończeniu szkolenia, bądź – w przeciwnym wypadku, do zwrotu kosztów szkolenia, proporcjonalnie lub w całości. Wzór umowy dostępny po zalogowaniu wyłącznie dla Członków SPFT.

Wzory dokumentów dostępne w katalogu „nowelizacja KP 2023” – do pobrania nieodpłatnie.